Sunday, June 23, 2024
HomeAuto News"ฉางอัน" แจงรัฐ!!! ตั้งเป้าอีก3ปี ใช้ชิ้นส่วนในไทย 80%

“ฉางอัน” แจงรัฐ!!! ตั้งเป้าอีก3ปี ใช้ชิ้นส่วนในไทย 80%

นายเซิน ซิงหัว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฉางอาน ออโต้ เซาท์อีสเอเชีย จำกัด ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า CHANGAN (ฉางอาน) ได้เข้าพบ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อหารือเกี่ยวกับการจะร่วมสนับสนุน วิทยาลัยพลังงานแห่งชาติ ของกระทรวงพลังงาน เพื่อร่วมสร้างความสำคัญของพลังงานต่อการดำเนินชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การจัดหาพลังงานในรูปแบบต่างๆ และกระตุ้นความสนใจในการวิเคราะห์แนวทางเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานในอนาคตอีกด้วย

ฉางอัน 1

นายเซิน ซิงหัว กล่าวสรุปว่า “ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อประเทศไทยไม่เพียงแค่การผลิต และการดำเนินธุรกิจเท่านั้น แต่เรายังทุ่มเทในการมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี และการศึกษาของภาคยานยนต์พลังงานใหม่ในประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งเรามุ่งหวังที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตยานยนต์ที่ยั่งยืนของประเทศ และเสริมสร้างทักษะแรงงานในท้องถิ่นให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้”

นายเซิน ซิงหัวยังได้เสริมเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังกลุ่มผู้ประกอบการผลิตอะไหล่รถยนต์ภายในประเทศ ซึ่งทาง CHANGAN ตั้งเป้าหมายให้ Local Content ของรถยนต์ไฟฟ้า CHANGAN มีสัดส่วนอยู่ที่ 40% และเพิ่มเป็น 80% ภายในปีพ.ศ. 2570 ซึ้งตรงนี้ก็จะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น EV Hub อาเซียน

ฉางอัน 2

จากความสำเร็จล่าสุดของงาน Sourcing Day ของ CHANGAN Thailand เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ CHANGAN ในการส่งเสริมความร่วมมือพันธมิตรชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย ในงานนี้ CHANGAN Thailand ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ประกอบการธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยหลายราย รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ส่งผลไปยังการเติบโตทางเศรษฐกิจในตลาดไทยด้วย

RELATED ARTICLES

Most Popular