Saturday, June 22, 2024
HomeAuto News"ซูซูกิ" แจ้งยุตกิารดำเนินการผลิตทโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทย

“ซูซูกิ” แจ้งยุตกิารดำเนินการผลิตทโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทย

ซูซูกิ มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น มีประกาศถึงการตัดสินใจยุติการผลิตที่โรงงำนผลิตรถยนต์ของบริษัทในเครือในประเทศไทย “บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด” (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกว่า “SMT”) ภายในช่วงสิ้นปี พ.ศ. 2568 โดยการตัดสินใจในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนโครงสร้างการผลิตของซูซูกิทั่วโลก

ตามที่รัฐบาลไทยได้มีกำรส่งเสริมการลงทุนรถยนต์อีโคคาร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ในเวลาดังกล่าวซูซูกิได้สมัครเข้ำร่วมโครงการและก่อตั้ง SMT ขึ้น ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจึงได้มีการเริ่มดำเนินกำรผลิตขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา โดยสามารถผลิตและส่งออกได้มากถึง 60,000 คันต่อปี ทั้งนี้ด้วยการส่งเสริมความเป็นกลางทางคำร์บอนและการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าของทั่วโลก ซูซูกิได้มีการพิจำรณาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระดับโลก จึงได้ตัดสินใจยุติการดำเนินการของโรงงาน SMT ภายในช่วงสิ้นปี พ.ศ. 2568 นี้

แม้จะมีกำรยุติกำรดำเนินการของโรงงานในประเทศไทย แต่ SMT จะยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในการจำหน่ำยและให้บริการหลังการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าชำวไทยต่อไป ซึ่งจะมีการปรับแผนธุรกิจเป็นการนำเข้ารถยนต์จากโรงงานในภูมิภาคแถบอาเซียน รวมถึงประเทศญี่ปุ่น นและประเทศอินเดีย

นอกจากนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้สอดคล้องในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนตามนโยบายของภาครัฐบริษัทฯ จะมีการแนะนำรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นต่ำงๆ รวมถึง HEVs เข้าสู่ตลาดในอนาคตด้วยเช่นกัน

ภำพรวมของบริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ก่อตั้ง สิงหำคม พ.ศ. 2554
เริ่มท ำกำรผลิต มีนาคม พ.ศ. 2555
สถำนที่ตั้ง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
รุ่นที่ทำกำรผลิต Swift, Ciaz, Celerio
ยอดการผลิต (ปีงบประมาณ 2566) 7,579 คัน
ยอดขาย (ปีงบประมาณ 2566) 10,807 คัน (ภายในประเทศไทย)
1,272 คัน (ส่งออก)

RELATED ARTICLES

Most Popular