Thursday, July 25, 2024
HomeAuto Newsมูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษาภาคใต้ ประจำปี 2563

มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษาภาคใต้ ประจำปี 2563

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 แก่นักเรียน นักศึกษาในภาคใต้จำนวน 104 ทุน มูลค่า 1,000,000 ล้านบาท มุ่งหวังให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษา พร้อมทั้งนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมทั้งช่วยพัฒนาชุมชนของตนเองในอนาคต ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศล ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมอบทุนสนับสนุนเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่

     ♦ ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

     ♦ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

     ♦ ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

 

พิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และได้นำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมถึงพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยมีเยาวชนภาคใต้ได้รับทุนแล้วจำนวน 292 ทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 13,250,000 ล้านบาท

สำหรับการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 ในเขตภาคใต้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มีนักศึกษาเข้ารับทุน จำนวน 104 ทุน โดยมอบให้กับนักศึกษาทั้ง 5 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์ทั่วไป รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

– คณะครุศาสตร์จำนวน 71 ทุน
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 13 ทุน
– คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน 10 ทุน
– คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 9 ทุน
– คณะวิทยาศาสตร์ทั่วไปจำนวน 1 ทุน

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการให้โอกาสทางด้านการศึกษามาโดยตลอด จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับชั้นมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 28 ปี โดยมุ่งมั่นที่จะให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน นิสิต และนักศึกษา ที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 16,000 ทุน นอกเหนือจากการพัฒนาเยาวชนแล้ว มูลนิธิโตโยต้าฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะใช้ทุนหรือโอกาสที่ได้รับในวันนี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งต่อโอกาสและแบ่งปันไปยังผู้อื่นในสังคม เพื่อให้ “ผู้รับ” ในวันนี้ ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้เป็น “ผู้ให้” ในวันหน้า ร่วมแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และส่งต่อความสุขสู่บุคคลอื่นในสังคมต่อไปอย่างไม่มีสิ้นสุด

RELATED ARTICLES

Most Popular