Tuesday, July 16, 2024
HomeAuto News“มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย” โรงงาน 1 และ โรงงาน 2 คว้ารางวัลใบประกาศเกียรติคุณ ธงขาวดาวเขียว ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี 2566

“มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย” โรงงาน 1 และ โรงงาน 2 คว้ารางวัลใบประกาศเกียรติคุณ ธงขาวดาวเขียว ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี 2566

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โรงงาน 1 และ โรงงาน 2 ณ ศูนย์การผลิตแหลมฉบัง จ.ชลบุรี คว้ารางวัลใบประกาศเกียรติคุณ ธงขาวดาวเขียว ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี 2566 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ด้วยผลการตรวจประเมินในระดับดีเยี่ยม สะท้อนความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการให้รางวัล ทั้งหมด 5 มิติ ได้แก่ มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติการบริหารจัดการ รางวัลความสำเร็จครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมความก้าวหน้าของสังคมไทย

รางวัล ‘ธงขาวดาวเขียว’ มุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ในการดำเนินงาน สร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการโรงงาน ทำให้เกิดการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานและมีความโปร่งใส อีกทั้ง สนับสนุนให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย 1

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย โรงงาน 1 และ โรงงาน 2 ณ ศูนย์การผลิตแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินในทุกมิติ เริ่มจาก ‘มิติกายภาพ’ ด้วยการจัดการพื้นที่สีเขียวและการสร้างระบบระบายน้ำซึ่งมีการแยกระบบระบายน้ำฝนและระบบระบายน้ำเสียออกจากกันอย่างชัดเจน สำหรับ ‘มิติเศรษฐกิจ’ มีการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน พร้อมกับดำเนินโครงการนักศึกษาฝึกงาน MMTh Talent Internship Program เป็นประจำทุกปี เพื่อมอบโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีนำมาปฏิบัติงานที่โรงงานอันล้ำสมัยของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย พร้อมกับได้รับคำแนะนำจากพนักงานระดับมืออาชีพที่มีประสบการณ์เพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงานในอนาคต

นอกจากนี้ โรงงาน 1 และโรงงาน 2 ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินด้าน ‘มิติสิ่งแวดล้อม’ ด้วยการดำเนินการจัดการน้ำเสีย การจัดการกากอุตสาหกรรม และการจัดการพลังงาน พร้อมด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว ด้าน ‘มิติสังคม’ บริษัทฯ มีความร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินโครงการเฝ้าระวังแหล่งน้ำอย่างมีส่วนร่วม และโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะและการรีไซเคิลขยะทั้งในนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ โครงการเหล่านี้มีเป้าหมายสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือกับชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินโครงการภายในองค์กร อาทิ การบริจาคเลือดและมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของพนักงานเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย 2

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 จากทียูวี แสดงถึงความเป็นเลิศในด้าน ‘มิติการบริหารจัดการ’ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ ธงขาวดาวเขียว ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ริเริ่มโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในปี 2550 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความปลอดภัย มุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อการประกอบการของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานที่ได้รับธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี 2566 แบ่งเป็นโรงงานที่ได้รับธงขาวดาวเขียว จำนวน 154 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 32 แห่ง และโรงงานที่ได้รับธงขาวดาวทอง จำนวน 39 โรงงาน

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular