Sunday, June 23, 2024
HomeAuto Newsวิริยะประกันภัย ร่วมใจมอบปฏิทินเก่า ผลิตสื่ออักษรเบรลล์ เพื่อผู้พิการทางการมองเห็น

วิริยะประกันภัย ร่วมใจมอบปฏิทินเก่า ผลิตสื่ออักษรเบรลล์ เพื่อผู้พิการทางการมองเห็น

นางสาววารุณี ซื่อสัตย์สกุลชัย ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า ภายใต้โครงการ “ปฏิทินเก่า เราขอ ส่งต่อผู้พิการทางสายตา” ให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปผลิตสื่อการเรียนการสอนแก่นักเรียนนักศึกษาผู้พิการทางการมองเห็น ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ด้วยการรวบรวมปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้วจากพนักงานวิริยะประกันภัยส่งมอบให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดนำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและสื่อการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับภารกิจเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “Green Office” ซึ่งสอดรับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด ESG ในการเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนองค์กรโดยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และกำกับดูแลกิจการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular