Wednesday, July 17, 2024
HomeAuto Newsเกรท วอลล์ มอเตอร์ เซ็น MOU ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผนึกกำลังส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมประสบการณ์ด้านการศึกษาและวิชาชีพ

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เซ็น MOU ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผนึกกำลังส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมประสบการณ์ด้านการศึกษาและวิชาชีพ

เกรท วอลล์ มอเตอร์ และวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมสร้างความเชี่ยวชาญให้กับบัณฑิต พร้อมส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการ ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์จริงทางธุรกิจเพื่อนำมาต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้จริง ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้า (xEV leader) ควบคู่ไปกับการให้ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) พร้อมด้วย ดร. นิธิวดี จรรยาสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นผู้ลงนามในพิธีดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus ภายใต้ความร่วมมือนี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ จะร่วมพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการ ทั้งทางด้านหลักสูตร ตลอดจนการเรียนการสอนที่เน้นสถานการณ์จริงในโลกธุรกิจและการแก้ไขปัญหา โดยจะร่วมส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาและตอบโจทย์สถานการณ์จริงทางธุรกิจ นอกจากนั้น ยังร่วมสนับสนุนการสร้างโอกาสและเวทีในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาและวิชาชีพ ให้สามารถนำมาต่อยอดและใช้งานได้จริงทั้งที่สถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจ

นายณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เกรท วอลล์ มอเตอร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรที่ถือเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือนี้จะเข้ามามีส่วนช่วยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากสถานการณ์จริง พร้อมทั้งช่วยต่อยอดการศึกษาของไทยให้นักศึกษาเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพสำหรับการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา การร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งนิมิตหมายสำคัญระหว่าง เกรท วอลล์ มอเตอร์ และพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อพร้อมพัฒนาประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าของภูมิภาค”

ด้าน ดร.นิธิวดี จรรยาสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า “การที่วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ร่วมมือกับเกรท วอลล์ มอเตอร์ ซึ่งถือเป็นบริษัทชั้นนำด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของไทยและของโลก จะส่งผลดีเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษา ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบต่างๆ เช่น การเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การร่วมกันผลิตผลงานทางด้านวิชาการ ตลอดจนการสร้างโอกาสและเวทีให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ไปบูรณาการและปรับใช้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีความต้องการผู้ที่มีทักษะทางด้านภาษาจีนและสามารถสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีนได้อย่างเป็นมืออาชีพ”

ในฐานะ “บริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก” (Global Intelligent Technology Company) เกรท วอลล์ มอเตอร์ ไม่เพียงจะมุ่งมั่นขับเคลื่อนเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย แต่ยังให้ความความร่วมมือกับพันธมิตรภาคส่วนต่างๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ พัฒนาทักษะทางอาชีพ และเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานในสภาพแวดล้อมจริงให้กับเยาวชนชาวไทย เตรียมความพร้อมให้บุคลากรไทยสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ตามแนวทางการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular